Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX-99/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.
Ulica:Mierové námestie 1
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.04.2019
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Mierové námestie č. 1
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Trenčín
Obec:Mníchova Lehota
Katastrálne územie:Mníchova Lehota
Číslo listu vlastníctva:60

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
954763záhrady
95540zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
75195519chata

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Drga Jánul. Šmidkého 18, Trenčín1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.10.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:28800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:28800.00
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK56 0900 0000 0050 3742 2007
Najnižšie podanie:28800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK56 0900 0000 0050 3742 2007
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora v zmysle §150 zákona č. 233/1995 Z.z. EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu súdnym exekútorom a jeho schválením súdom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.03.201910:00v mieste príslušnej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie