Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex541/2006
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Špička Jaroslav
Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.01.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Trebišov
Katastrálne územie:Milhostov
Číslo listu vlastníctva:1331

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1234505záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Slivka PeterMilhostov 191/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4400.00
Výška zábezpeky:2200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002927908574
Najnižšie podanie:4400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK4711000000002927908574
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli súdnym znalcom zistené. Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti – bez závad.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.01.201811:00Milhostov

Ďalšie informácie