Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:302EX 740/17
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Uhaľová Eva
Ulica:Štefana Moyzesa 9877/43
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.01.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štefana Moyzesa 9877/43
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
Obchodný podiel povinného v obchodnej spoločnosti P. International Holding s. r. o. so sídlom Fučíkova 11, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36860051 predstavujúci podiel o veľkosti 1/1 základného imania spoločnosti (t.j. 100 % základného imania)1303590.00303590,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Johann Andreas PallFučíkova 11, Rimavská Sobota1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.11.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:202393.33
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie