Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:2/05
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Vrútky
Katastrálne územie:Vrútky
Číslo listu vlastníctva:LV. č. 1993, LV. č. 4899

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3285/21287Záhrady
3285/494Zastavané plochy a nádvoria
3285/524Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
53413285/520letný ateliér
3285/421rozostav.stavba

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Popelka Peter , akad. mal. nar. 29.06.1955Jedľová ulica 5318/13, 038 61 Vrútky1/2
Popelka Peter, nar. 30.08.1993Jedľová ulica 5318/13, 038 61 Vrútky1/2,1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.11.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:107000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:107000.00
Výška zábezpeky:53500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS:205
Najnižšie podanie:107000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS:205
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.01.201910:00Vrútky

Ďalšie informácie