Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 15/2012
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.01.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Chrámec
Katastrálne územie:Chrámec
Číslo listu vlastníctva:169

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
26/1876záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12226/3rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Farkaš PeterChrámec 791/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.11.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4991.44
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4991.44
Výška zábezpeky:1664.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 152012
Najnižšie podanie:3328.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 152012
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.01.201910:00Chrámec

Ďalšie informácie