Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 539/2010 (1)
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.01.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Trebišov
Obec:Michaľany
Katastrálne územie:Michaľany
Číslo listu vlastníctva:1106

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
56/1139zastavané plochy a nádvoria
56/2647zastavané plochy a nádvoria
571008záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Židay JozefMichaľany 1341/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.11.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6261.06
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6261.06
Výška zábezpeky:3130.53
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 5392010
Najnižšie podanie:6261.06
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 5392010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.01.201914:00Michaľany

Ďalšie informácie