Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 812/2008
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitra
Katastrálne územie:Zobor
Číslo listu vlastníctva:2185, 288

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2790346vinicepodiel 1/3
279139zastavané plochypodiel 1/3

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
26092791rekreačná chatapodiel 5/18

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Peter KonigMostná 16, Nitra5/18 a 1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.11.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:19100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:19100.00
Výška zábezpeky:4775.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 8122008
Najnižšie podanie:9550.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 8122008
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.01.201911:00Nitra

Ďalšie informácie