Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 123/2016
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.01.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Bernolákovo
Katastrálne územie:Bernolákovo
Číslo listu vlastníctva:5366

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4880/295266záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BArtlová MáriaFullu 4, Bratislava229/266

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.11.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11200.00
Výška zábezpeky:2800.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 1232016
Najnižšie podanie:5600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 1232016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.01.201910:00Bernolákovo

Ďalšie informácie