Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 656/09
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.03.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Tvrdošovce
Katastrálne územie:Tvrdošovce
Číslo listu vlastníctva:1312

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
KNC č. 8395/1273záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
21318394/3garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Stanko RastislavPartizánska 1018/90, Rajec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.11.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:954.91
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:954.91
Výška zábezpeky:477.46
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 65609
Najnižšie podanie:954.91
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 65609
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011, 0911/999 857 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk. Všeobecná cena nehnuteľností: - parc. KNC č. 8395/1 – záhrada o výmere 273 m2 .................................................... 526,89 EUR - garáž súp. č. 2131, postavená na parc. KNC č. 8394/3 ............................................ 428,02 EUR V prípade, že sa budú nehnuteľnosti dražiť jednotlivo, výška dražobnej zábezpeky je nasledovná: - parc. KNC č. 8395/1 – záhrada o výmere 273 m2 .................................................... 263,45 EUR - garáž súp. č. 2131, postavená na parc. KNC č. 8394/3 ............................................ 214,01 EUR