Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 295/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Crkoň Pavol
Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.01.2019
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. Ružinov
Katastrálne územie:Nivy
Číslo listu vlastníctva:388

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
10087/5198Zastavané plochy a nádvoriak nebytovému priestoru prislúcha spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 2805/78386

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
99610087/5bytový dom
nebytový priestor č. 12 - 11nachádza sa v suteréne bytového domu vo vchode 19 spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 2805/78386

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
LEONIDY, s. r. o., IČO: 46987801Štyndlova 13, 82105 Bratislava8/9

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.11.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:6900.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK5611000000002623222100, VS: 295181211
Najnižšie podanie:13800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK5611000000002623222100, VS: 295181211
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle ust. § 150 ods. 1 Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:ku dňu udelenia príklepu po právoplatnosti rozhodnutia súdu o schválení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.01.201913:00na mieste, kde sa nachádza predmet dražby

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku je potrebné uhradiť najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora IBAN: SK5611000000002623222100, VS: 295181211, vedený v Tatra banke, a.s. Pri úhrade zábezpeky je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa, že sa jedná o dražbu nehnuteľností. Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil dražobnú zábezpeku bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora, sa dražobná zábezpeka vráti najneskôr do 7 dní odo dňa konania dražby. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 10 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom na bankový účet súdneho exekútora IBAN: SK5611000000002623222100, VS: 295181211, vedený v Tatra banke, a.s., pričom na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Pri úhrade je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa, že sa jedná o dražbu nehnuteľností. Dňa 08.01.2019 o 13.00 hod sa na mieste, kde sa nachádza predmet dražby, uskutoční pre záujemcov obhliadka nehnuteľností na základe predchádzajúceho telefonického prihlásenia u súdneho exekútora, tel.: 0903 739 717. Na predmete dražby je ako prvé v poradí registrované exekučné záložné právo v prospech vymáhajúceho záložného veriteľa, ktorým je v exekučnom konaní EX 295/18 (u predchádzajúceho exekútora vedené pod EX 9880/15) Ing. Miloš Surovič, Kulíšková 1001/29, 821 08 Bratislava, nar.: 27.01.1959. Podľa ust. § 151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé (ďalej len „prednostný záložný veriteľ“), sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje pohľadávku zabezpečenú v prospech prednostného záložného veriteľa, ostatní záložní veritelia majú právo, aby ich pohľadávky zabezpečené záložným právom k prevádzanému zálohu boli po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov prednostným záložným veriteľom v súvislosti s výkonom záložného práva uspokojené z výťažku z predaja zálohu podľa poradia rozhodujúceho na uspokojenie záložných práv. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle ust. § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo (zmluvné predkupné právo vecnej povahy), že ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr pri zložení zábezpeky. Súdny exekútor ešte pred začatím dražby rozhodne, či je predkupné právo preukázané. Spoluvlastník draženej nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť jej predaju, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu. Ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiteľom môže byť: - fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže platným preukazom totožnosti, alebo - právnická osoba, zastúpená pri dražbe jej štatutárnym orgánom. Osoba prítomná na dražbe za právnickú osobu sa musí preukázať originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako 7 dní alebo jeho osvedčenou kópiou, pričom splnomocnený zástupca sa musí preukázať aj úradne overeným splnomocnením udeleným štatutárnym orgánom právnickej osoby. Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku, sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia na dražbu – zápis dražiteľov sa uskutoční v deň konania dražby do 9:50 hod. Po uzavretí registrácie sa dražby nemôže zúčastniť ten záujemca, ktorý v určenej lehote nezložil zábezpeku alebo nebol zaregistrovaný. Dražba sa koná dovtedy, kým sa podávajú vyššie podania. V priebehu dražby najmenší rozdiel medzi nasledujúcimi podaniami je 300,00 Eur. Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Vecné bremená ani nájomné práva neboli na predmete dražby zistené. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľností. Vlastnícke právo vydražiteľa k predmetu dražby sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom po zaplatení najvyššieho podania na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností, inak si súdny exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražené nehnuteľnosti prístup.