Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 926/2008
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Biely Kostol
Katastrálne územie:Biely Kostol
Číslo listu vlastníctva:975

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
441/291zastavané plochy
442294záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Baratn Pavol Ing. a Miroslava Ing.Poľovnícka 3, Biely Kostol1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9350.00
Výška zábezpeky:4675.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 9262008
Najnižšie podanie:9350.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK25 0200 0000 0013 6209 1151, VS 9262008
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.01.201914:00Biely Kostol

Ďalšie informácie