Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Zrušenie dražby
Číslo exekučného konania:EX 295/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Crkoň Pavol
Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.11.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Predmetom zrušenej dražby bol spoluvlastnícky podiel povinného LEONIDY, s. r. o., Štyndlova 13, 821 05 Bratislava, IČO: 46987801 (vo veľkosti 8/9) na nehnuteľnostiach zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava II, obec BA-m.č. RUŽINOV, katastrálne územie Nivy, na liste vlastníctva č. 388, a to: - nebytový priestor č. 12 - 10 v suteréne bytového domu súp. č. 996 na parc. č. 10087/5 vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k zastavanému pozemku parc. č. 10087/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 198 m2, vo veľkosti 2805/78386.