Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 729/2001
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor: Radzo František
Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Ružomberok
Obec:Ružomberok
Katastrálne územie:Ružomberok
Číslo listu vlastníctva:12049

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2022131110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Brtko Štefan r. Brtko, nar. 24.10.1954J.Sladkého 15, Ružomberok, PSČ 034 01, SR1/2
Brtková Alena r. Jančiová, nar. 20.10.1955J.Sladkého 15, Ružomberok, PSČ 034 01, SR1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:79600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:79600.00
Výška zábezpeky:39800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000320099046
Najnižšie podanie:79600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000320099046
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.01.201914:00Ružomberok

Ďalšie informácie

V prípade záujmu o obhliadku je nutné kontaktovať minimálne 3 dni vopred exekútorský úrad na t.č. 043/ 586 4744.