Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:M - EX 285/2010
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Thomka Martin
Ulica:Pavla Mudroňa 483/28
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.01.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pavla Mudroňa 483/28
PSČ + Obec:03601 Martin

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Kvačany
Katastrálne územie:Kvačany
Číslo listu vlastníctva:896

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
17178/2rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Sýkorová MáriaKvačany 171/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10500.00
Výška zábezpeky:5250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8109000000000056754506, VS: 2852010
Najnižšie podanie:10500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8109000000000056754506, VS: 2852010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.01.201910:00Kvačany 17, okres Liptovský Mikuláš

Ďalšie informácie

Obhliadku vopred ohlásiť na číslo 0911 659 959.