Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex-690/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Regináčová Mihalová Denisa
Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.01.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 34
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice-Košická Nová Ves
Katastrálne územie:Košická Nová Ves
Číslo listu vlastníctva:3046

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1034/1123zastavané plochy a nádvoria
1034/2277zastavané plochy a nádvoria
1034/311zastavané plochy a nádvoria
1035/1335záhrady
1035/2149záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Köver KarolSvinica 116, Bidovce1/64

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1200.00
Výška zábezpeky:600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK62 0900 0000 0004 4571 7864
Najnižšie podanie:1200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK62 0900 0000 0004 4571 7864
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.12.201810:00Košická Nová Ves

Ďalšie informácie