Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 5412/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.01.2019
Čas:08:15

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Levice
Katastrálne územie:Levice
Číslo listu vlastníctva:10043

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
877886záhradyparcela registra C
8779/1187záhradyparcela registra C
8780/1118zastavané plochy a nádvoriaparcela registra C
8780/255zastavané plochy a nádvoriaparcela registra C
8780/3142zastavané plochy a nádvoriaparcela registra C
16469/2168záhradyparcela registra E

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
56398780/37dvojgaráž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tomašovský Jozef,rod.Tomašovský, Tomašovská Marta rod.PásztorováSaratovská 2929/3, Levice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:54000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:54000.00
Výška zábezpeky:27000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4556000000007132402003, VS 541216
Najnižšie podanie:54000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4556000000007132402003, VS 541216
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:podľa Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.01.201908:20Levice

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční dňa 15.01.2019 o 08:20 hod. v Leviciach, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti, doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.