Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 4631/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.01.2019
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Levice
Katastrálne územie:Levice
Číslo listu vlastníctva:4822

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
876859zastavané plochy a nádvoriaparcela registra C
876983zastavané plochy a nádvoriaparcela registra C
8770/2105zastavané plochy a nádvoriaparcela registra C
8779/248záhradyparcela registra C

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
258387682vodáreň

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tomašovský Jozef, rod. TomašovskýSaratovská 2929/3, Levice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:14100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11985.00
Výška zábezpeky:5992.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4556000000007132402003, VS 463115
Najnižšie podanie:11985.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4556000000007132402003, VS 463115
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:podľa Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.01.201908:00Levice

Ďalšie informácie

Uznesením Okresného súdu Levice č.k. 2Er/2141/2015-34 zo dňa 12.09.2018 súd udelil súhlas so znížením ceny vyššie špecifikovanej draženej nehnuteľnosti o 15% všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti , ktorá je týmto znížením určená vo výške 11.985,- € (slovom jedenásťtisícdeväťstoosemdesiatpäť EUR)a zároveň je najnižším podaním pri dražbe nehnuteľností. Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční dňa 15.01.2019 o 08:00 hod. v Leviciach, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti, doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky