Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 702/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Kráľ Marián
Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - m. č. Ružinov
Katastrálne územie:Trnávka
Číslo listu vlastníctva:1333

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
15721167zastavané plochy a nádvoria
15722/22788zastavané plochy a nádvoria
15722/31005zastavané plochy a nádvoria
15722/71339zastavané plochy a nádvoria
15722/8453zastavané plochy a nádvoria
15722/11230zastavané plochy a nádvoria
15722/14731zastavané plochy a nádvoria
15722/1586zastavané plochy a nádvoria
15737/2756zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
18815722/815adm. prev. budova
18915722/720prev. sklad. budova
1901572120prev. sklad. budova
1602215722/141sklady 1,2 a garáž
15737/220stavba - sklad

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BRICOLER s.r.o., IČO: 45968373Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4870000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2435000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 0200 0060 1506 3454 0332
Najnižšie podanie:4870000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 0200 0060 1506 3454 0332
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Udelením príklepu prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.01.201914:00Bratislava - obhliadka sa uskutoční len po predchádzajúcej dohode s exekútorom.

Ďalšie informácie