Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 693/08-P
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kohút Peter
Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.01.2019
Čas:12:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mičinská cesta 35
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Plešivec
Katastrálne územie:Plešivec
Číslo listu vlastníctva:1774, 1775, 1776, 1241

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
24401109orná pôda1/4 z celku
21002914trvalé trávne porasty3/8 z celku
37862241orná pôda1/2 z celku
5703753orná pôda1/2 z celku
69253264lesné pozemky1/2 z celku
2135/100124trvalé trávne porasty1/4 z celku
2135/10177trvalé trávne porasty1/4 z celku
2135/10261lesné pozemky1/4 z celku

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Peter DobrotaHradná 97, 049 45 Jovice1/4; 3/8; 1/2;

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2469.65
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2469.65
Výška zábezpeky:1234.83
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Najnižšie podanie:1234.83
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:- Exekučné záložné právo JUDr. Kohút v EX 693/08 - Exekučné záložné právo JUDr. Hodermarský v EX 336/2005 - Exekučné záložné právo JUDr. Božiková v EX 1801/09 - Exekučné záložné právo JUDr. Božiková v EX 2041/09 - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý v EX 17224/17 - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý (Demešová) v EX 4571/17
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ môže začať užívať nehnuteľnosť ihneď po udelení príklepu o čom je povinný vyrozumieť súdneho exekútora. Prechod vlastníctva je podmienený schválením príklepu súdom.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Udelením príklepu zanikajú nasledovné práva: - Exekučné záložné právo JUDr. Kohút v EX 693/08 - Exekučné záložné právo JUDr. Hodermarský v EX 336/2005 - Exekučné záložné právo JUDr. Božiková v EX 1801/09 - Exekučné záložné právo JUDr. Božiková v EX 2041/09 - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý v EX 17224/17 - Exekučné záložné právo JUDr. Krutý (Demešová) v EX 4571/17

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Bližšie informácie Vám poskytne súdny exekútor JUDr. Kohút na úradných číslach v úradných hodinách