Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 20004/2010
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mazúr Michal
Ulica:Štúrova 17
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.01.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štúrova 17
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Zlatá Idka
Katastrálne územie:Zlatá Idka
Číslo listu vlastníctva:239

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1039422zastavané plochy a nádvoria15
10401456trvalé trávne porasty7

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6103910dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Varga Miroslav r. VargaKežmarská 311/2, Košice, 040 111/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10000.00
Výška zábezpeky:5000.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4311110000000100738010
Najnižšie podanie:10000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4311110000000100738010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Podľa § 151 ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.01.201910:00Zlatá Idka

Ďalšie informácie