Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:305Ex 226/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Mika Pavel
Ulica:Dukelských hrdinov 16
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Dukelských hrdinov 16
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
obchodný podiel povinného v obchodnej spoločnosti AGRO PRIECHOD, s.r.o. IČO: 366232111391231.00391231,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
JAPA BB s.r.o.Priechod 282, 976111 / 1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:391231.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Predmet dražby: Obchodný podiel povinného v obchodnej spoločnosti AGRO PRIECHOD, s.r.o. so sídlom 282, Priechod 976 11, IČO: 36623211 predstavujúci vklad vo výške 6 640 EUR z celkového základného imania vo výške 6 640 EUR Cena predmetu dražby: 391 231,00 EUR Cena predmetu dražby bola určená v súlade s § 113b ods. 6 a na základe riadnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti za obdobie 01/2017 až 12/2017, podľa ktorej čisté obchodné imanie spoločnosti predstavuje 391 231,00 EUR, pričom hodnota obchodného podielu povinného na čistom obchodnom imaní predstavuje 1/1 (teda 100 %) čistého obchodného imania. Cena predmetu dražby predstavuje najnižšie podanie pri dražbe. Dražitelia sú viazaní svojim podaním, ak sa neurobilo vyššie podanie. Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť, ak to neurobí, draží sa obchodný podiel znova, ale bez jeho účasti.