Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:46/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Tutko Róbert
Ulica:Čučmianska dlhá 26
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Čučmianska dlhá 26
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Bytča
Obec:Veľké Rovné
Katastrálne územie:Veľké Rovné
Číslo listu vlastníctva:5455

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3422910/3bytová jednotkaByt: vchod 4, prízemie, Byt č. 30

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Babčan Alojz a Daniela Babčanováč. 342, Veľké Rovné1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1802000000000332345582 VS: 462018
Najnižšie podanie:11400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1802000000000332345582 VS: 462018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.01.201910:00Veľké Rovné

Ďalšie informácie

Exekútorský úrad, tel.č. 058/733 1407