Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 377/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rácik Juraj
Ulica:Hlavná 11
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.01.2019
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná 11
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Ba-M.Č. Petržalka
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:3083

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4643401zastavané plochy a nádvoria
4644397zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
12314643bytový domMánesovo nám 3, 4 p., byt č. 12
12314644bytový domMánesovo nám 3

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gschweng MiroslavGalvaniho 4325/10, Bratislava1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002927850253, variabilný symbol 3772018
Najnižšie podanie:11100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002927850253, variabilný symbol 3772018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neexistujú žiadne závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby nehnuteľnosti, o tom musí upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd schválil udelenie príklepu, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.01.201910:00Mánesovo nám 3, Bratislava, 4 p., byt č. 12

Ďalšie informácie