Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:3817/2012
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Paller Miroslav
Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.01.2019
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 61
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žiar nad Hronom
Obec:Bartošova Lehôtka
Katastrálne územie:Bartošova Lehôtka
Číslo listu vlastníctva:LV č. 728, LV č. 759

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
368/28537ZáhradaLV č. 728 na C-KN, SP:1/1
368/12825ZáhradaLV č. 728 na C-KN, SP:1/1
368/1012046ZáhradaLV č. 759 na C-KN, SP:1/98
368/1921ZáhradaLV č. 759 na C-KN, SP:1/98

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Adzima Peter rod. Adzima, nar.12.05.1967Stará Kremnička č. 72/A, 965 01, SR1/1 na LV č. 728, 1/98 na LV č. 759

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3870.00
Výška zábezpeky:1935.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 38172012
Najnižšie podanie:3870.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000000402095233, VS: 38172012
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.01.201911:00Bartošova Lehôtka

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom : 6 800,- € Všeobecná hodnota práv a závad: 2 930,- € Hodnota predmetných nehnuteľností po odrátaní závady znižuje všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti na : 3 870,- €