Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1759/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kešeľak Michal
Ulica:Mlynská č. 2
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mlynská 2
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Kežmarok
Obec:Zálesie
Katastrálne územie:Zálesie
Číslo listu vlastníctva:72

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
24713570trv. tráv. porasttráv. porast
877/23854orná pôdaorná pôda
8781249trv. tráv. porasttráv., porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bachleda Štefan, nar. 7.11.1972, Štúrova 128/19 05801 PopradPoprad,m Štúrova 128/197/2304

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1520.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1520.00
Výška zábezpeky:760.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:3500558004/5600
Najnižšie podanie:1520.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:3500558004/5600
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neuvedené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:zo zákona
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.01.201900:00kancelária Exekútorského úradu

Ďalšie informácie

všetko bude uvedené v prílohe 1 mailom