Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:120EX415/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Martin
Katastrálne územie:Priekopa
Číslo listu vlastníctva:327

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
799/299zastavané plochy a nádvorie
799/5320zastavané plochy a nádvorie
799/629zastavané plochy a nádvorie
799/7352orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2257799/2rodinný domDodatočné stavebné povolenie na nadstavbu rodinného domu je prerušené na dobu vkladu vlastníckeho práva vydražiteľa k stavbe rodinného domu.Dom je zachovalý, primerané udržiavaný, má jedno pozemné a dve nadzemné podlažia, plochú strechu, obývateľné
799/6garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Štanclová Andrea RNDr.II.kolónia 2257/48, 036 08 Martin1/2
Vojvodová Alena Ing.II. Kolónia 2257/48, 036 08 Martin1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:159000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:159000.00
Výška zábezpeky:79500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000008349585001, variabilný symbol 4152018
Najnižšie podanie:159000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5456000000008349585001, variabilný symbol 4152018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.01.201910:00pred rodinným domom na adrese II.Kolónia 2257/48, Martin.

Ďalšie informácie

Záujem o ohliadku je potrebné vopred nahlásiť 5 pred termínom ohliadky na adrese exekútorského úradu JUDr. Jaromír Pavlík, súdny exekútor, Nám. A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok alebo telefonicky na č. 044/4327976, 0907194223, alebo elektronicky na e-mailovej adrese jaromir.pavlik@ske.sk. Po roku 2014 realizované nasledovné stavebné úpravy : izolácia proti zemnej vlhkosti základov a muriva PP, nová vodovodná prípojka s vodomernou šachtou, nové kanalizačné potrubie pod základovou doskou, nová elektroinštalácia s poistkovou skriňou na každom podlaží, rekonštruované kúpelne v I a II. podlaží + kuchyňa a chodba, vrátane interiérových dverí, nové plastové okná v I. NP, kuchyni a špajzy. Dom je stavebne upravený tak, že je možné, po dokončení vnútorného vybavenia, jeho užívanie ako RD s dvoma bytovými jednotkami, jedna na I. NP, druhá na II. NP so spoločným vstupom z I. NP.