Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:791/2001
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kováč Ladislav, PhD.
Ulica:Južná trieda 93
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.02.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Južná trieda 93
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice - Sever
Katastrálne územie:Severné Mesto
Číslo listu vlastníctva:6212

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2917/918zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
19762917/9Iná budovaradová garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kamenická EmíliaLackova 789/12, 040 18 Krásna nad Hornádom1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10300.00
Výška zábezpeky:5150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK66 7500 0000 0040 0790 2961
Najnižšie podanie:10300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK66 7500 0000 0040 0790 2961
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.02.201912:00LV 6212, k.ú. Severné Mesto, radová garáž, parcela 2917/9

Ďalšie informácie

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: - prevodom peňažných prostriedkov z účtu na účet súdneho exekútora vedený v Československej obchodnej banke, a. s. č. IBAN SK66 7500 0000 0040 0790 2961, VS 7912001, KS 0308, najneskôr tri dni pred konaním dražby, - vkladom na účet súdneho exekútora do pokladne v banke Československá obchodná banka, a. s. č. IBAN SK66 7500 0000 0040 0790 2961, VS 7912001, KS 0308, najneskôr tri dni pred konaním dražby, - v hotovosti do pokladne súdneho exekútora na exekútorskom úrade, najneskôr tri pracovné dni pred konaním dražby.