Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 824/2010
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Fogta Roman
Ulica:Priemyselná 6
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Priemyselná 6
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žiar nad Hronom
Obec:Janova Lehota
Katastrálne územie:Janova Lehota
Číslo listu vlastníctva:1414

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
162285Zastavané plochy a nádvoria
163232Záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
25616220dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ťahúň MartinUl. A. Dubčeka 387/16, Žiar nad Hronom1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:21800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:10900.00
Výška zábezpeky:5450.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK11 0900 0000 0050 3818 6886
Najnižšie podanie:10900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.01.201911:00Janova Lehota

Ďalšie informácie

nehnuteľnosť je vzhľadom na stav voľne prístupná k nahliadnutiu