Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1106/2008
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.01.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akad. Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Svidník
Obec:Radoma
Katastrálne územie:Radoma
Číslo listu vlastníctva:2065

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
340271zastavané plochyrodinný dom
341651záhradazáhrada
34246záhradazáhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
96340rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Stanislav KačmárRadoma 961/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4100.00
Výška zábezpeky:2050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 11062008
Najnižšie podanie:4100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 11062008
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.01.201910:00Radoma 96

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o spoluvlastnícky podiel povinného v RD, ktorý bol postavený v roku 1960.