Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 573/2015
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Píry Martin
Ulica:Obežná 8563/2
PSČ + Obec:01008 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.02.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Obežná 8563/2
PSČ + Obec:01008 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Mojš
Katastrálne územie:Mojš
Číslo listu vlastníctva:342

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
123/83130Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
KOMPLEKSA-DEVELOPMENTNárodná 18, Žilina1/2 + 1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:130000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:91000.00
Výška zábezpeky:45500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č. SK7511110000001160780012 , VS:5732015
Najnižšie podanie:91000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č. SK7511110000001160780012, VS: 5732015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z Á V A D Y, ktoré je vydražiteľ v zmysle §153 ods.1 Exekučného poriadku povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenie o ujatí sa držby vydražených nehnuteľností: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydražených nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.01.201910:00Mojš

Ďalšie informácie

Z á p i s vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení udeleného príklepu. V Y Z Ý V A M 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom vyčíslených ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; („prihlášky pohľadávok“ žiadame zasielať v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh); 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. U P O Z O R N E N I E Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.