Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 573/2015
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Píry Martin
Ulica:Obežná 8563/2
PSČ + Obec:01008 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Obežná 8563/2
PSČ + Obec:01008 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Mojš
Katastrálne územie:Mojš
Číslo listu vlastníctva:454

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
124/952829Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
KOMPLEKSA-DEVELOPMENTNárodná 18, Žilina1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:113000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:78360.00
Výška zábezpeky:39180.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č. SK7511110000001160780012 , VS:5732015
Najnižšie podanie:78360.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č. SK7511110000001160780012, VS: 5732015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z Á V A D Y, ktoré je vydražiteľ v zmysle §153 ods.1 Exekučného poriadku povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ustanovenie o ujatí sa držby vydražených nehnuteľností: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydražených nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.01.201910:30Mojš

Ďalšie informácie

Z Á V A D Y, ktoré je vydražiteľ v zmysle §153 ods. 2 Exekučného poriadku prevziať so započítaním na najvyššie podanie: Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy a údržbu inž. siete – SO2918 kanalizačné potrubie – stoková sieť po celú dobu jeho životnosti, vrátane podobjektov, umiestnenie stavieb v súlade s vydaným stav. povolením a to v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. DMO 2/2010 v prospech oprávneného Železnice SR, Klemensova 8, Bratislava, IČO: 31364501 na KN-E parc. Č. 124/95 orná pôda o výmere 2829m² zapísaných na LV č. 454, k.ú. Mojš. Hodnota týchto závad bola určená znaleckým posudkom na sumu vo výške 740,00 EUR, pričom bola zohľadnená v sume najnižšieho podania v zmysle § 142. ods. 2 Exekučného poriadku. Z á p i s vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení udeleného príklepu. V Y Z Ý V A M 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom vyčíslených ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; („prihlášky pohľadávok“ žiadame zasielať v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh); 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania; 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. U P O Z O R N E N I E Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu ho uplatniť len ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. P O U Č E N I E Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.