Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1327/2004
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stodolová Soňa
Ulica:Kmeťková 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Machulince
Katastrálne územie:Machulince
Číslo listu vlastníctva:510

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
60/3123zastavané plochy a nádvoria
60/4366záhrady
5676zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zbonka Milan, r. Zbonka, nar. 20.12.1973Mlynská 59, 951 93 Topoľčianky1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2410.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2410.00
Výška zábezpeky:1205.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK0302000000001391165551, VS13272004
Najnižšie podanie:2410.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK0302000000001391165551, VS:13272004
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ môže začať užívať nehnuteľnosť hneď po udelení príklepu, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podľa ust. § 150 a § 151 Exekučného poriadku.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.02.201910:00V mieste nehnuteľnosti po predchádzajúcom ohlásení na tel. č. 037/6514444, 0905 637374.

Ďalšie informácie