Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:773/2010-53
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rus Marko
Ulica:Železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:železničná 257/19
PSČ + Obec:05001 Revúca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Jelšava
Katastrálne územie:Jelšava
Číslo listu vlastníctva:1163

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
335624/2bytový dom - júlvchod č. 1, prízemie, byt. č. 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 826/10000

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ferko JánJesenského 335 Jelšava1/1
Ferková Monika rod. SendreiováJesenského 335 Jelšava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.12.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4500.00
Výška zábezpeky:2250.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS 7732010
Najnižšie podanie:4500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK8802000000001793496353 VS 7732010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.01.201910:00V priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie