Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX135/12
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.02.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Brodské
Katastrálne územie:Brodské
Číslo listu vlastníctva:3474

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1468/97295zastavané plochy a nádvoria
1468/9887zastavané plochy a nádvoria
1468/14032Zastavané plochy a nádvoria
3761/53111orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10951468/9820hospodárska budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hladík Marián907 01 Myjava1/2
Hladíková JankaKostolné 36, 916 13 Kostolné1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5476.01
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5476.01
Výška zábezpeky:2738.01
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002, VS 13512
Najnižšie podanie:5476.01
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002, VS 13512
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa uskutoční v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, na základe záujmu a predchádzajúceho dohovoru. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011, 0911/999 857 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.