Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 145/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice - Myslava
Katastrálne územie:Myslava
Číslo listu vlastníctva:688

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
583/1514zastavané plochy a nádvoria
583/2201zastavané plochy a nádvoria
583/3131Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
319583/210rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Slavomír VargaStierova 13, Košice1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:19069.30
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15000.00
Výška zábezpeky:7500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002, VS 14511
Najnižšie podanie:15000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000000534245002, VS 14511
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa uskutoční v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, na základe záujmu a predchádzajúceho dohovoru. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011, 0911/999 857 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.