Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:870/2000
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bulko Michal
Ulica:Nám.sv.Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.03.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.sv.Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Donovaly
Katastrálne územie:Donovaly
Číslo listu vlastníctva:3577

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3388493ostatné plochy
3391998ostatné plochy

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bullová MartinaKozmonautov 3957/23, Martin1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5000.00
Výška zábezpeky:2500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 1100 0000 0026 2038 1974, VS 8702000
Najnižšie podanie:5000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 1100 0000 0026 2038 1974, VS 8702000
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.02.201909:00na mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú

Ďalšie informácie

Obhliadka bude len po telefonickom oznámení o záujem o obhliadku nehnuteľností