Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 5278/2006
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sobolovský Boris
Ulica:Ružová Dolina 8
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ružová dolina 8
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Kostolište
Katastrálne územie:Kostolište
Číslo listu vlastníctva:847

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1491/27435ostatné plochy
1491/41256zastavané plochy a nádvoria
1491/61347zastavané plochy a nádvoria
1491/783zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vittek Rastislav r. Vittek (nar.: 31.10.1973)Komárnická 50, 82102 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:210000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:210000.00
Výška zábezpeky:105000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK39 1100 0000 002620431716
Najnižšie podanie:210000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK39 1100 0000 002620431716
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Žiadne mimoriadne riziká zistené neboli.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelené príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora (§150 zák. č. 233/1995 Z.z.). Po schválení príklepu súdom, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.02.201910:00priestor nehnuteľnosti

Ďalšie informácie