Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kolesárová Stanislava
Ulica:Ul.Prof.Sáru č.5
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.02.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Profesora Sáru 5
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Budikovany
Katastrálne územie:Budikovany
Číslo listu vlastníctva:

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:39977.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:39977.00
Výška zábezpeky:19988.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000001232548002
Najnižšie podanie:39977.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7856000000001232548002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:--
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:--

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Špecifikácia jednotlivých dražených nehnuteľností je uvedená v príloha č. 1 k tejto dražobnej vyhláške.