Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 44/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Holík Pavol
Ulica:Záhradnícka č.14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Radošovce
Katastrálne územie:Radošovce
Číslo listu vlastníctva:1276; 1277; 1883; 2305; 2835; 3066; 3068; 535

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
783/11976orná pôdapodiel 1/4
798/11817orná pôdapodiel 1/2
798/26913orná pôdapodiel 1/2
1054/1578orná pôdapodiel 1/2
1054/101893orná pôdapodiel 1/2
16441026orná pôdapodiel 1/2
16841208orná pôdapodiel 1/2
2291/11050orná pôdapodiel 1/2
3278/21960orná pôdapodiel 1/2
3589/1967orná pôdapodiel 1/2
15173872orná pôdapodiel 1/4
783/26907orná pôdapodiel 1/4
3927/11547orná pôdapodiel 1/4
42301374orná pôdapodiel 1/4
938/56711orná pôdapodiel 1/6
938/6759orná pôdapodiel 1/6
1342601orná pôdapodiel 1/6
1343863orná pôdapodiel 1/6
13894683orná pôdapodiel 1/6
17051483orná pôdapodiel 1/6
23931841orná pôdapodiel 1/6
3568442orná pôdapodiel 1/6
3569363orná pôdapodiel 1/6
3570888orná pôdapodiel 1/6
38489782orná pôdapodiel 1/6
585/3134orná pôdapodiel 1/4
1640574orná pôdapodiel 1/4
1901216trvalé trávne porastypodiel 1/4
13036175orná pôdapodiel 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Monika Stojaspalová, rod ŠimkováRadošovce 3771/4; 1/2; 1/4; 1/6;

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:6050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812, VS: r.č., IČO:
Najnižšie podanie:12100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812, VS: r.č., IČO:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.201910:00Radošovce

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú spoluvlastnícke podiely 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.1276, spoluvlastnícke podiely 1/2 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.1277, spoluvlastnícke podiely 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.1883, spoluvlastnícke podiely 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.2305, spoluvlastnícke podiely 1/6 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.2835, spoluvlastnícke podiely 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.3066, spoluvlastnícke podiely 1/4 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.3068 a spoluvlastnícky podiel 1/2 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č.535 v okrese Skalica, obec Radošovce, katastrálne územie Radošovce. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.