Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 769/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Kostka Ján
Ulica:Šustekova 51
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Šustekova 51
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Dunajská Lužná
Katastrálne územie:Nové Košariská
Číslo listu vlastníctva:381

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
182/5486Záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Irma ŠarközyováZámočnícka 109/7, 900 42 Dunajská Lužná1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:16900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:16900.00
Výška zábezpeky:8450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1909000000005064547753
Najnižšie podanie:900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK1909000000005064547753
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady a úžitky z nehnuteľnosti prechádzajú na vydražiteľa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po termíne vydraženia.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.02.201910:00Zámočnícka 109/7, 900 42 Dunajská Lužná

Ďalšie informácie