Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1119/2005
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Krištofík Peter
Ulica:A. Pietra 10645/17
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:A.Pietra 17
PSČ + Obec:03601 Martin

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Turčianske Teplice
Obec:Sklené
Katastrálne územie:Sklené
Číslo listu vlastníctva:268

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
774/162Zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
323774/1dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bosík Jozef,Sklené 3231/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3150.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3150.00
Výška zábezpeky:1600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:3150.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK1956000000003012860001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:hneď po dražbe
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.02.201910:00Sklené 323

Ďalšie informácie