Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Oprava dražby
Číslo exekučného konania:Ex 5278/2006
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sobolovský Boris
Ulica:Ružová Dolina 8
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ružová dolina 8
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Dňa 06.11.2018 bolo súdnemu exekútorovi doručené oznámenie o podaní návrhu na odklad exekúcie v časti výkonu exekúcie predajom nehnuteľnosti povinným v III. rade. Na základe uvedenej skutočnosti sa dražba nehnuteľnosti dňa 13.11.2018 neuskutočnila a súdny exekútor vec odložil do právoplatnosti rozhodnutia o odklade exekúcie. Dňa 03.01.2019 bolo súdnemu exekútorovi doručené uznesenie č.k.. 37Er/4181/2006 zo dňa 14.11.2018, ktorým súd návrh povinného v III. rade na povolenie odkladu exekúcie zamietol spolu s doložkou právoplatnosti. Na základe uvedeného súdny exekútor určil nový termín dražby.