Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:325EX 607/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ulianková Lucia
Ulica:Nám. SNP 30
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.02.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. SNP 30
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Fiľakovské Kováče
Katastrálne územie:Fiľakovské Kováče
Číslo listu vlastníctva:1190

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
113215kancelária

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
AGRO RÁTKA, s.r.o.Fiľakovo1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3490.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1745.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5475000000004013389594
Najnižšie podanie:3490.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5475000000004013389594
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:-

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční po dohode so súdnym exekútorom. Ďalšie informácie k dražbe budú poskytnuté na telef. čísle 045/5321155 resp. e-mailom: uliankova@uliankova.sk