Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1503/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Závodský Martin
Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.02.2019
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
Katastrálne územie:Banská Štiavnica
Číslo listu vlastníctva:4189

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6212/2949záhrady
6212/3206záhrady

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jozef Brhlíkč.d. 210, Banský Studenec1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3070.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3070.00
Výška zábezpeky:1535.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4511000000002627252163
Najnižšie podanie:3070.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4511000000002627252163
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne takéto závady nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva – žiadne takéto závady nie sú známe. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie – vecné bremeno – doživotné právo bezplatného užívania parc. KN č. 6212/2 v prospech oprávneného Jozefa Brhlíka (nar. 08.07.1962), bytom Banská Štiavnica, Belianske jazero č. 2.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.02.201912:00kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Spoluvlastník nehnuteľnosti veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť, t.j. sumu 3 070,00 EUR. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.