Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:6747/2012
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.02.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Dlhé Klčovo
Katastrálne územie:Dlhé Klčovo
Číslo listu vlastníctva:1845, 2190

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
710/1484Orná pôda1
710/21799Orná pôda2
714,2530Orná pôda1
714/1021872Orná pôda2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
OKNA MARTIN, s.r.o.Dlhá 155, Dlhé Klčovo1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3930.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3930.00
Výška zábezpeky:1965.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Najnižšie podanie:3930.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:schválením príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.02.201912:00Dlhé klčovo

Ďalšie informácie