Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 185/2010
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šteinerová Eva
Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.02.2019
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lipová 7
PSČ + Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Solčany
Katastrálne územie:Solčany
Číslo listu vlastníctva:17

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
176/1308záhrady
177583zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
8417710rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šraj Ľubomír916 25 Brunovce 1191/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 0900 0000 0000 4172 8145
Najnižšie podanie:4500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 0900 0000 0000 4172 8145
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Podľa doplnenia č. 1 znaleckého úkonu č. 216/2018 zo dňa 27.11.2018 na strane 2: Na miestnom šetrení neboli zistené žiadne závady , ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie ( § 153, ods. 1), ani závady ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie (§ 153, ods. 2).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu právoplatne schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Podľa doplnenia č. 1 znaleckého úkonu č. 216/2018 zo dňa 27.11.2018 na strane 2: Na miestnom šetrení neboli zistené žiadne závady , ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie ( § 153, ods. 1), ani závady ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie (§ 153, ods. 2).

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.01.201910:00na parc. č.: 177, zapísané v LV č. 17 k.ú. Solčany
25.01.201910:00na parc. č.: 177, zapísané v LV č. 17 k.ú. Solčany

Ďalšie informácie