Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:418EX140/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Vatrtová Barbora
Ulica:Námestie SNP 3
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. SNP č. 3
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Dunajská Streda
Katastrálne územie:Dunajská Streda
Číslo listu vlastníctva:6410

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
55551919/197obytný dom a garážebyt č. 1, vchod: 1, na 1 p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 41/10000

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tímea Nagyová, rod. NémethováNová Ves 5555/52, 929 01 Dunajská Streda (pôvodne na LV adresa: Radničné nám. 373/3, 929 01 Dunajská Streda)1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:41700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:41700.00
Výška zábezpeky:20850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK 58 1100 0000 0029 2490 4674, VS:14018
Najnižšie podanie:41700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK 58 1100 0000 0029 2490 4674, VS:14018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby nehnuteľnosti. Túto skutočnosť je vydražiteľ povinný oznámiť písomnou formou súdnemu exekútorovi.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.03.201913:00Nová Ves 5555/52, 929 01 Dunajská Streda

Ďalšie informácie

Zábezpeku je potrebné zložiť prevodom na účet súdneho exekútora, číslo 2924904674/1100, IBAN: SK 58 1100 0000 0029 2490 4674 vedený v Tatra banka, a.s. (s udaním variabilného symbolu: 14018, správy pre prijímateľa: u fyzických osôb rodné číslo, u právnických osôb IČO, text: dražobná zábezpeka 418Ex 140/18) alebo v hotovosti na Exekútorskom úrade Trnava, Nám. SNP 3, 917 01 Trnava najneskôr do 11.03.2019 do 10:00 hod. Záujemca o obhliadku svoj záujem oznámi telefonicky alebo emailom na exekútorský úrad JUDr. Barbory Vatrtovej, Nám. SNP 3, 917 01 Trnava najneskôr deň pred termínom obhliadky do skončenia úradných hodín (do 16:00 hod.).