Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 22329/07
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ágh Ladislav
Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jaskový rad 79
PSČ + Obec:83101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Fiľakovo
Katastrálne územie:Fiľakovo
Číslo listu vlastníctva:3917

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2843/1111zastavaná plocha a nádvorie
2843/2122zastavaná plocha a nádvorie
2843/339zastavané plocha a nádvorie
284482zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
542284410rodinný dom
5432843/110rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jurečeková EvaBaštová 543/14, Fiľakovo1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3500.00
Výška zábezpeky:1750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7609000000000011545903
Najnižšie podanie:3500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7609000000000011545903
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby nehnuteľnosti, je povinný o tom upovedomiť exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku udelenia príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.02.201900:00presný čas je potrebné si vopred dohodnúť so súdnym exekútorom

Ďalšie informácie