Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:E 3733/2015
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Blaško Jozef
Ulica:Ul.kpt.Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.02.2019
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kpt. Nálepku 8
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice-Juh
Katastrálne územie:Južné Mesto
Číslo listu vlastníctva:13203

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3679265zastavená plocha a nádvorie
3680245zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10243679obytný dombyt č. 18 vo vchode č. 9 na 6. p.
10243680obytný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Sándor RóbertMiškovecká 9, Košice131/10000 a 1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:25000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:25000.00
Výška zábezpeky:12500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK82 5600 0000 0043 4696 0007 Prima banka Slovensko, a.s.
Najnižšie podanie:25000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK82 5600 0000 0043 4696 0007 Prima banka Slovensko, a.s.
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.02.201910:00Miškovecká 9, Košice

Ďalšie informácie