Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 166/2014
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.03.2019
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Svidník
Obec:Mlynarovce
Katastrálne územie:Mlynarovce
Číslo listu vlastníctva:LV č. 30, LV č. 176

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
175184záhrady
17690zastavané plochy a nádvoria
177933zastavané plochy a nádvoria
181585záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
42176rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján HlivjakMlynarovce 421/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.01.2019

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:23100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:23100.00
Výška zábezpeky:11550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX VS 1662014
Najnižšie podanie:23100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX VS 1662014
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.03.201910:00Mlynarovce

Ďalšie informácie